اولین همایش قرآن و روانشناسی، تیر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش قرآن و روانشناسی

The first conference on Quran and psychology

پوستر اولین همایش قرآن و روانشناسی

اولین همایش قرآن و روانشناسی در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تهران،هسته پژوهشي قرآن و روانشناسي دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش قرآن و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش قرآن و روانشناسی