اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

The first national conference on new approaches to governmental accounting

پوستر اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه شمال در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی