چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی، تیر ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی

4th National Conference on Government and Human Capital, focusing on regional and global paradigms

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت دولتی و سرمایه انسانی باتاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

مدیریت دولتی:
مدیریت دولتی ، نظریه ها و رویکردها
مدیریت دولتی و بوروکراسی
بایسته ها و بنیادهای اسلامی در مدیریت دولتی ایران
چالش های ساختاری اداره دولت در ایران
مدیرت دولتی و چالش بهره وری
حکومت الکترونیک وچالش های پیشرو
مدیریت دولتی و نقش مردم
مدیریت دولتی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
 

خط‌مشی‌گذاری عمومی، بنیان‌ها وکارکردها :
حقوق، سیاست و خط‌مشی عمومی
آینده‌پژوهی و خط‌مشی گذاری عمومی
سازمان‌های مردم‌نهاد و خط‌مشی‌گذاری عمومی
خط‌مشی‌گذاری عمومی و عدالت اجتماعی
حکومت دینی و خط‌مشی‌گذاری عمومی
دلالت های دینی-اسلامی برای خط مشی گذاری عمومی
شفافیت و پاسخگویی در عرصه خط‌مشی‌گذاری عمومی
بودجه و خط مشی‌گذاری مالی دولت
خط مشی‌گذاری شبکه‌ای و حکمرانی مشارکتی
 

بازار، بخش خصوصی و خط‌مشی عمومی :
خط مشی‌گذاری، صنعت و تجارت
خصوصی‌سازی و خط مشی‌گذاری عمومی
خط‌مشی‌گذاری عمومی و تأثیرآن بر اقتصاد بازار
مشارکت بخش عمومی و خصوصی در خط‌مشی‌گذاری
 

چالش ها و دورنماهای فرآیند خطمشی گذاری عمومی درایران :
ساختاردهی و دستورکارگذاری مسائل عمومی در ایران
تدوین خطمشی گذاری عمومی در ایران
اجرای خطمشی های عمومی در ایران
ارزشیابی خطمشی های عمومی در ایران
ارزشیابی عملکرد نهادهای خط‌مشی‌گذار عمومی
خاتمه خطمشی های عمومی در ایران
خط‌مشی‌پژوهی تحلیل خطمشی های عمومی در ایران
 

خط‌مشی‌گذاری عرصه ای:
حال و آینده
خط مشی‌گذاری علم و فناوری
خط مشی‌گذاری سلامت و بهداشت
خط‌مشی‌گذاری فرهنگی
خط‌مشی‌گذاری اجتماعی
خط‌مشی‌گذاری روابط خارجی
خط‌مشی‌گذاری اقتصادی، پولی و مالی
 

سرمایه انسانی
مدل ها و استراتژی های توسعه و پرورش مدیران و رهبران کارآمد، روند تحولی سازمان های نوین تراز جهانی
چالش ها و موانع توسعه رهبری و مدیریت در سازمان های ایرانی
آموزش و توسعه رهبران و مدیران و نقش آن در بهره وری سازمان
کوچینگ و منتورینگ ابزارهای نوین توسعه و یادگیری رهبران سازمان
روش های سنجش و توسعه شایستگی مدیران و رهبران
الگوها و روش های توسعه فردی رهبران و مدیران بر مبنای شایستگی
مدیریت استعداد، جانشین پروری و جایگزینی و توسعه رهبران و مدیران
همسوسازی استراتژی های یادگیری و توسعه با استراتژی های سازمان
راهکارها و چالش­های بهبود انتقال و کاربست یادگیری در محیط­های کاری
فناوری های نوین، شبکه های اجتماعی و نقش آن در توسعه رهبری
نقش توسعه رهبری در مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی
فرهنگ ایرانی- اسلامی و توسعه رهبران در سازمان های ایرانی
تجربیات سازمان ها در توسعه مدیران و رهبران
 
مدیریت سرمایه انسانی در سطح ملی
بررسی عوامل جامعه شناختی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی موثر بر مدیریت سرمایه انسانی و رفتار سازمانی
برنامه ریزی سرمایه انسانی در سطح ملی و وزارتخانه های دولتی
نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف جامعه و حرفه ای گرایی در مدیریت سرمایه انسانی
بررسی علل و پیامدهای بکارگیری روشهای مکانیکی زود بازده و پیاده سازی فرآیندهای سرمایه انسانی بدون توجه به بافت کشور
 

مدیریت سرمایه انسانی در سطح سازمان ها (هلدینگ ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها)
همسو سازی استراتژیهای مدیریت سرمایه انسانی با استراتژیهای سازمان
نقش مدیریت سرمایه انسانی در رهبری کلان سازمانی و طراحی ساختار سازمانی
مدل های تعالی سرمایه انسانی و استاندارد سازی در حوزه  سرمایه   انسانی
بررسی فرآیندهای سرمایه انسانی( گریدینگ شغل و شاغل، حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، مربی گری، جانشین پروری،  مدیریت استعداد ، ریسک و حسابرسی سرمایه انسانی و ...)
بررسی ویژگی ها و نگرش های شغلی و سازمانی (رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، تعادل کار و خانواده، مدیریت انگیزش و ...)
مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی(EVC)، کرامت انسانی و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان ها
کاربرد علوم شناختی در مدیریت سرمایه انسانی و رفتار سازمانی
کاربرد روانشناسی مثبت در مدیریت سرمایه انسانی
کار تیمی ، پویایی های گروهی و ارزیابی عملکرد تیمی و رفتار گروهی
قدرت و ارتباطات سازمانی و مذاکرات سازمانی
مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود و بحران، منابع انسانی و تحول در سازمان و تحولات آینده سرمایه انسانی در عصر دیجیتال
مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی کارکنان