سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

National Seminar on GIS in the planning of economic, social and urban

سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط شرکت بین المللی پردازش اطلاعات نقش کلیک در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری