اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای، آبان ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

National Conferemce on GIScience: Basis and Trans/Interdisciplinary Applications

پوستر اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای

اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای