اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی

اولین همایش بین المللی پژوهش های اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- مدلسازی، تحلیل و بصری­ سازی مکانی چند بعدی

- سیستمهای مکانی پشتیبان تصمیم و تصمیم­ گیریهای مکانی چندمعیاره

- شبیه­ سازی و مدلسازی مکانی

- داده­ کاوی و کشف دانش مکانی-زمانی

- بهینه­ سازی و هوش محاسباتی مکانی

- کیفیت داده و ارزیابی عدم قطعیت مکانی

- خدمات مکان-مبنا

- شبکه های حسگر مکانی و حسگرهای تحت وب

- ادراک مکانی

- هستی­ شناسی و درک معنایی

- سیستمهای اطلاعات مکانی فراگستر

- ساختارهای داده و الگوریتم های داده های مکانی 

- اطلاعات مکانی داوطلبانه، مشارکت همگانی در سیستم­های اطلاعات مکانی

- روشهای جمع ­آوری داده­ های مکانی زمانمند

- اداره زمین، زیرساخت اطلاعات مکانی، دولت توانمند بر مبنای اطلاعات مکانی

- تعامل پذیری و استانداردهای مکانی

- مدلسازی شهری/منطقه­ ای زیست­ محیطی/اکولوژیکی/اقلیمی

- مدیریت و پایش منابع طبیعی

- مدیریت ریسک و مخاطرات طبیعی

- کاربرد فتوگرامتری، سنجش از دور و ژئودزی در علوم اطلاعات مکانی