نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای، آبان ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای

The First national conference on graphic and interdisciplinary interactive approaches

پوستر نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای

نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی گرافیک و رویکردهای تعاملی میان رشته ای