کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش، اردیبهشت ماه 98

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

The new congress of common cancers of the gastrointestinal tract

پوستر کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش

کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان و انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران در شهر گرگان برگزار گردید.


محورهای کنگره:

 1. اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان مری در کمربند آسیایی سرطان

 2. اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان معده در کمربند آسیایی سرطان

 3. روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان مری

 4. روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان معده

 5. اجرای برنامه غربالگری سرطان روده در سطح جامعه

 6. روش ها و فن آوریهای نوین در تشخیص سرطانهای دستگاه گوارش

 7. روش های نوین در درمان آندوسکوپیک سرطانهای دستگاه گوارش

 8. روش های نوین در درمان های غیر جراحی سرطانهای دستگاه گوارش

 9. روش های نوین در درمان های جراحی سرطانهای دستگاه گوارش

 10. مداخلات تغذیه ای در سرطانهای دستگاه گوارش

 11. مراقبت های تسکینی و حمایتی در سرطانهای دستگاه گوارش