نخستین کنفرانس بهسازی زمین، اسفند ماه ۱۳۸۰

نخستین کنفرانس بهسازی زمین

1st Ground Improvement Conference

نخستین کنفرانس بهسازی زمین در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بهسازی زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بهسازی زمین