اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

The first national conference on the Quran and the evolution of Iranian sciences with a focus on public culture

پوستر اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی

اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانانجمن قرآن و تحول علوم ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی