اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

The first national conference on geography and environmental sustainability

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه رازی،دانشگاه رازي در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط