اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی

International Conference on Soil and Soil Engineering

پوستر اولین  کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی

اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی عمران و مهندسی خاک و پی