اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی

پوستر اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی

اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فسا، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی