اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران

The first international conference of students of geography and earth sciences of Iran

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان جغرافیا و علوم زمین ایران