اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین، مرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین