همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین، آذر ماه 93

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر تهران برگزار گردید.