اولین همایش ملی مجازی علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی مجازی علوم زمین

The first virtual national conference on earth sciences

پوستر اولین همایش ملی مجازی علوم زمین

اولین همایش ملی مجازی علوم زمین در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،انجمن كاوشگران جوان زمين اروميه در شهر ارومیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مجازی علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مجازی علوم زمین