نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی، اسفند ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

پوستر نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر،دانشگاه پيام نور پيرانشهر در شهر پیرانشهر برگزار گردید.