دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان، آبان ماه 98

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

12th congress of pediatric inherited metabolic disorders and endocrinology

پوستر دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان مراجعه فرمایید.


بیماری های غدد کودکان
بیماری های متابولیسم کودکان 
بیماری های نورومتابولیک 
بیماری های ارثی کودکان 
بیماری های ریوی و CF

 مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان