دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان، آبان ماه ۱۳۹۸

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

12th congress of pediatric inherited metabolic disorders and endocrinology

پوستر دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز تحقيقات رشد و تكامل كودكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بیماری های ارثی و غدد و متابولیسم کودکان