هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها، آبان ماه ۱۳۹۷

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

Seventh National Genetic Counseling Seminar and its role in preventing disabilities

پوستر هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط ،معاونت توسعه پيشگيري سازمان بهزيستيدفتر پيشگيري از معلوليت ها در شهر تهران برگزار گردید.