همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان

همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان

همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور گالیکش در شهر گالیکش‎ برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان