اولین همایش آینده پژوهی

اولین همایش آینده پژوهی

01st Conference of Future Research

اولین همایش آینده پژوهی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۵ تا ۴ خرداد ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش آینده پژوهی