اولین همایش آینده پژوهی، خرداد ماه ۱۳۸۵

اولین همایش آینده پژوهی

01st Conference of Future Research

اولین همایش آینده پژوهی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش آینده پژوهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش آینده پژوهی