دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

2nd National Conference on Functional Food

دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر) در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۷ تا ۱۲ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)