دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)، آذر ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

2nd National Conference on Functional Food

دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر) در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)