نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان، شهریور ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان

The first teacher action research conference

پوستر نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان

نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان