اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی

The first national conference on intelligent systems, soft computing and applied mathematics

پوستر اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی

اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، در شهر آشتیان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند، محاسبات نرم و ریاضیات کاربردی