اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا، خرداد ماه ۱۳۹۵

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

The First Seminar of Futures Studies of National Development of Iran in the Context of Geography

پوستر اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا