همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۹

همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند

National Conference on Fundamental Research in Science and Technology Based on Intelligent Systems

پوستر همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند

همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شمال، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهش های بنیادین در علوم و تکنولوژی مبتنی بر سیستمهای هوشمند