اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، بهره برداری، و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ماه ۱۳۸۸

اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، بهره برداری، و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین مشارکت مردمی در مطالعه، بهره برداری، و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شیراز،استانداري فارسدانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.