اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)، شهریور ماه ۱۴۰۲

اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)

The first national frost event in the agricultural sector (challenges and solutions)

پوستر اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)

اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها) در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)