کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار، آبان ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار

National Conference on Future Research, Management and Sustainable Development

پوستر کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار