دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

The 2nd National Congress of Family Psychology Association of Iran: The Family in Our Age

پوستر دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،روانشناسی خانواده ایرانبا همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اندیشکده خانواده در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما