همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی، اردیبهشت ماه 92

همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی

The first national conference on new findings in Biological Sciences

پوستر همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی

همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در شهر پیشوا برگزار گردید.


 
محورهای همایش:

- فیزیولوژی جانوری
- فیزیولوژی گیاهی
- ژنتیک
- بیوشیمی
- بیوفیزیک
- بیوتکنولوژی
- میکروبیولوژی
- سیستماتیک گیاهی
- سیستماتیک جانوری
- زیست شناسی تکوینی
- زیست شناسی سلولی و مولکولی
- و سایر رشته های مرتبط با زیست شناسی