نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)

The First National Seminar on the Application of Nanotechnology in the Concrete Industry

پوستر نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)

نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها) در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،موسسه آموزش عالي علاالدوله سمناني در شهر گرمسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)