دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی

2nd National conference on Farsi Language Teaching and Linguistics

پوستر دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی

دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس در شهر شیراز برگزار گردید.