سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

01st Seminar on mitigate and prevent flooding

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۱ تا ۲۶ دی ۱۳۸۱ توسط در شهر گرگان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل