اولین همایش حقوق خانواده و رسانه، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش حقوق خانواده و رسانه

The first family law and media conference

پوستر اولین همایش حقوق خانواده و رسانه

اولین همایش حقوق خانواده و رسانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش حقوق خانواده و رسانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش حقوق خانواده و رسانه