اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

The first national conference on future studies in jurisprudence, law and political science

پوستر اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی