دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

2nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems

دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ تا ۹ آبان ۱۳۸۷ توسط انجمن سیستمهای فازی ایران و دانشگاه مالک اشتر اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران