اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران

The first National Conference on New Technologies in science and Food industry and Tourism of Iran

پوستر اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران

اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي استان مازندران- مركز آموزش علمي كاربردي ميزبان و شركت دانش بنيان پژوهشگران فن آور برنا - دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري و گرگان-دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران