سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل، شهریور ماه ۱۳۹۱

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

Thirteenth International Congress on Fertility and Infertility & Seventh Medical Conference in Reproductive Medicine

سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و هفتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،پژوهشگاه رويان در شهر تهران برگزار گردید.