همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

National New Ideas in Accounting and Auditing Conference

همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی