اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم

Healthy Menopause , Andropause Healthy Elderly

اولین کنگره بین المللی یائسگى سالم،سالمندى سالم در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،مركز تحقيقات منوپوز و آندروپوز دانشگاه جندي شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.