دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح

Call for the article Culture, Politics, Civilization Economy of Fatah Al-Futuh 2

پوستر دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح

دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،پژوهشكده و انديشكده تمدن سازان آركا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش فرهنگ، سیاست، اقتصاد تمدنی فتح الفتوح