چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت، فروردین ماه ۱۳۸۷

چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت

The fourth and fifth news conference on education

چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت