اولین کنگره چالشهای کود در ایران، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین کنگره چالشهای کود در ایران

The 1st Iranian Fertilizer Challengs Congress

اولین کنگره چالشهای کود در ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب،مؤسسه تحقيقات خاك و آب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره چالشهای کود در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران