اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

The first national conference of Future Day, Future City

پوستر اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه خوارزمی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده