نخستین همایش قاچاق دارو، بهمن ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش قاچاق دارو

The first conference on drug trafficking

پوستر نخستین همایش قاچاق دارو

نخستین همایش قاچاق دارو در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات اقتصاد و مديريت دارو دانشگاه علوم پزشكي تهرانموسسه آموزشي و پژوهشي توانمندسازان كيميا دانش (آويد) در شهر تهران برگزار گردید.