اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

The first national conference on new technologies in engineering sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی